الديوان الوطني للإحصائيات
Office National des Statistiques
 
Statistiques Sociales
Effectif des praticiens -CHU- (Corps ADM. TECH. Et de Service).

 Effectif des praticiens -au 31/12/1998-

WILAYA

CORPS ADM. TECH. ET DE SERVICE

Administratifs

Techniques

Services

TOTAL

BEJAIA

17

2

11

30

BLIDA

19

5

24

BOUIRA

19

6

6

31

TIZI-OUZOU

29

3

5

37

ALGER

36

36

72

DJELFA

14

6

20

MEDEA

8

11

19

B.B.ARREIDJ

13

1

9

23

BOUMERDES

17

1

10

28

TIPAZA

16

2

4

22

AIN DEFLA

14

2

9

25

REGION CENTRE

202

17

112

331

O.E.BOUAGHI

25

1

10

36

BATNA

30

4

13

47

TEBESSA

23

4

11

38

JIJEL

19

3

11

33

SETIF

15

4

18

37

SKIKDA

18

10

28

ANNABA

35

2

16

53

GULEMA

22

2

8

32

CONSTANTINE

33

19

20

72

M’SILA

15

2

6

23

EL TARF

15

1

11

27

KHENCHLA

14

2

18

34

SOUK AHARS

15

2

5

23

MILA

13

4

17

REGION EST 292 46 161 499
CHLEF

16

9

25

TLEMCEN

15

2

9

26

TIARET

20

1

8

29

SAIDA

14

8

22

S.B.ABBES

32

2

14

48

MOSTAGANEM

12

5

12

29

MASCARA

13

1

16

30

ORAN

33

4

26

63

TISSEMSILT

6

6

12

A.TEMOUCHENT

28

12

40

RELIZANE

16

2

12

30

REGION OUEST 205 17 132 354
LAGHOUAT

22

1

19

42

BISKRA

19

1

12

32

TAMANRASSET

24

1

1

26

OUARGLA

11

1

7

19

ILLIZI

9

3

12

EL OUED

21

1

10

32

GHARDAIA

16

1

10

27

REGION SUD EST 122 6 62 190
ADRAR

22

4

16

42

BECHAR

13

12

25

EL BAYADH

18

6

24

TINDOUF

11

1

6

18

NAAMA

15

1

8

24

REGION SUD OUEST 79 6 48 133
TOTAL

900

92

515

1507

 
Date de dernière mise à jour :
mercredi 16 janvier 2019
 
Indices
 
Messagerie