الديوان الوطني للإحصائيات
Office National des Statistiques
 
Statistiques Sociales
Effectif des praticiens -CHU- (Corps Paramédical)

Effectif des praticiens -au 31/12/1998-

WILAYA

CORPS PARAMEDICAL

Diplômés d’Etat

Brevetés

Aides ParaM.

TOTAL

BEJAIA

9

2

 

11

BLIDA

3

   

3

BOUIRA

3

1

 

4

TIZI-OUZOU

9

5

 

14

ALGER

16

1

 

17

DJELFA

6

3

1

10

MEDEA

9

   

9

B.B.ARREIDJ

11

   

11

BOUMERDES

3

   

3

TIPAZA

7

   

7

AIN DEFLA

5

   

5

REGION CENTRE

81

12

1

94

O.E.BOUAGHI

8

4

 

12

BATNA

18

8

1

27

TEBESSA

8

3

 

11

JIJEL

8

 

1

9

SETIF

6

1

1

8

SKIKDA

6

3

 

9

ANNABA

17

   

17

GULEMA

12

4

4

20

CONSTANTINE

25

6

 

31

M’SILA

12

3

1

16

EL TARF

11

1

 

12

KHENCHLA

7

   

7

SOUK AHARS

10

   

10

MILA

7

   

7

REGION EST

155

33

8

196

CHLEF

6

1

 

7

TLEMCEN

7

   

8

TIARET

9

   

9

SAIDA

21

2

 

23

S.B.ABBES

6

   

6

MOSTAGANEM

8

2

 

10

MASCARA

12

1

 

13

ORAN

15

7

 

22

TISSEMSILT

10

   

10

A.TEMOUCHENT

13

   

13

RELIZANE

4

2

 

6

REGION OUEST

111

16

0

127

LAGHOUAT

5

   

5

BISKRA

5

 

3

8

TAMANRASSET
     

0

OUARGLA

8

2

 

10

ILLIZI

4

   

4

EL OUED
 

3

 

3

GHARDAIA

3

   

3

REGION SUD-EST

25

5

3

33

ADRAR

3

2

1

6

BECHAR

14

1

 

15

EL BAYADH

4

   

4

TINDOUF

4

   

4

NAAMA

4

1

 

5

REGION SUD-OUEST

29

4

1

34

TOTAL

401

70

13

484

 
Date de dernière mise à jour :
lundi 18 février 2019
 
Indices
 
Messagerie