الديوان الوطني للإحصائيات
Office National des Statistiques
 
Statistiques Sociales
Effectif des praticiens -CHU- (Corps médical)

Effectif des praticiens -au 31/12/1998-

WILAYA

CORPS MEDICAL

M.Spécialistes

M.Généralistes

Chir.Dentistes

Pharmaciens

TOTAL

BEJAIA  .

2

. .

2

BLIDA .

3

.

1

4

BOUIRA .

4

1

2

7

TIZI-OUZOU .

4

1

2

7

ALGER

1

22

4

1

28

DJELFA .

1

1

.

2

MEDEA . .

1

2

3

B.B.ARREIDJ

1

2

. .

3

BOUMERDES

1

6

.

1

8

TIPAZA .

3

1

.

4

AIN DEFLA . . .  .

0

REGION CENTRE

3

47

9

9

68

O.E.BOUAGHI  .

3

. .

3

BATNA .

5

1

1

7

TEBESSA . . . .

0

JIJEL

1

4

.

1

6

SETIF .

7

.  .

7

SKIKDA

2

1

1

1

5

ANNABA

1

1

1

.

3

GULEMA . .

1

1

2

CONSTANTINE

3

5

2

1

11

M’SILA . . .  .

0

EL TARF

1

2

.

1

4

KHENCHLA .

2

1

.

3

SOUK AHARS .

1

. .

1

MILA . . .

1

1

REGION EST

8

31

7

7

53

CHLEF . . . .

0

TLEMCEN .

3

.

1

4

TIARET .

3

. .

3

SAIDA .

4

1

.

5

S.B.ABBES .

3

1

.

4

MOSTAGANEM

2

3

1

1

7

MASCARA .

1

. .

1

ORAN

2

6

1

.

9

TISSEMSILT .

1

. .

1

A.TEMOUCHENT

1

1

1

1

4

RELIZANE .

2

1

3

REGION OUEST

5

27

6

3

41

LAGHOUAT .

3

. .

3

BISKRA .

3

. .

3

TAMANRASSET .

3

. .

3

OUARGLA .

2

1

.

3

ILLIZI .

2

. .

2

EL OUED .

1

. .

1

GHARDAIA .

2

. .

2

REGION SUDEST

0

15

1

0

16

ADRAR .

2

. .

2

BECHAR .

3

1

.

4

EL BAYADH

1

. .

1

2

TINDOUF .

2

.

1

3

NAAMA .

3

.

1

4

REGION SUD OUEST

1

10

1

3

15

TOTAL

17

130

24

22

193

 
Date de dernière mise à jour :
mercredi 16 janvier 2019
 
Indices
 
Messagerie