الديوان الوطني للإحصائيات
Office National des Statistiques
 
Statistiques Sociales
Elèves et etudiants inscrits entre 2000-2005

 

Enseignement fondamental 

 Années 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
1er et 2ème cycles fondamental- Dont : filles en % 4 720 950 4 691 870 4 612 574 4 507 703 4 361 744
46,82 46,98 46,96 47,02 47,00
3ème cycle fondamental - Dont : filles en % 2 015 370 2 116 087 2 186 338 2 221 795 2 256 232
48,06 48,04 48,39 48,75 49,03
Total des élèves du fondamental - Dont : filles en % 6 736 320 6 807 957 6 798 912 6 729 498 6 617 976
47,19 47,31 47,42 47,59 47,69
 

Enseignement Secondaire 

  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Elèves inscrits - Dont : filles en % 975 862 1 041 047 1 095 730 1 122 395 1 123 123
56,15 56,24 56,73 57,54 57,73
 

Enseignement Supérieur A/  M.E.S.R.S

  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
- Inscrits en graduation 466 084 543 869 589 993 622 980 721 833
- Inscrits en post – graduation 22 533 26 060 26 579 30 221 33 630
Diplômés graduation M.E.S.R.S. 65 192 72 737 ... 91 828
 

Université de la Formation Continue – UFC-

  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
- Inscrits en pré - graduation 33 043 23 271 28 168 28 670 23 273
- Inscrits en graduation 19 783 24 760 30 243 34 581 36 364
Diplômés graduation U.F.C. 3 553* ... 3 518

* Pour Les diplömés , il s’agit des Années Universitaires de 2000/2001 & 2001/2002.  B/ HORS M.E.S.R.S

  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
           
- Inscrits en graduation 7 566 6 828 * 7 792 7 688 8 252
Diplômés graduation hors M.E.S.R.S. 2 622 * 2 290 ... 1 969  

M.E.S.R.S. : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
* Chiffres révisés par rapport à l’édition précédente (voir AQC n° 32).

 

Note importante : [1] Source : Ministère de la Formation Professionnelle

 
Date de dernière mise à jour :
mercredi 16 janvier 2019
 
Indices
 
Messagerie