الديوان الوطني للإحصائيات
Office National des Statistiques
 
Statistiques Sociales
Etat du personel médical du secteur privé.

Etat du personnel médical du secteur privé -au 31/12/1998-

WILAYA

CORPS MEDICAL

M.Spécialistes

M.Généralistes

Chir. Dentistes

Pharmaciens

TOTAL

BEJAIA

140

163

115

97

515

BLIDA

109

173

129

130

541

BOUIRA

56

106

57

49

268

TIZI-OUZOU

178

253

191

142

764

ALGER

809

600

623

654

2686

DJELFA

43

104

31

44

222

MEDEA

37

88

45

41

211

B.B.ARREIDJ

55

98

49

55

257

BOUMERDES

68

111

62

76

317

TIPAZA

50

80

54

72

256

AIN DEFLA

28

81

30

34

173

REGION CENTRE

1573

1857

1386

1394

6210

O.E.BOUAGHI

55

117

44

94

310

BATNA

94

207

72

125

498

TEBESSA

32

92

22

61

207

JIJEL

53

82

57

91

283

SETIF

122

222

116

145

605

SKIKDA

67

156

92

145

460

ANNABA

131

110

76

153

470

GULEMA

32

82

24

59

197

CONSTANTINE

189

133

99

200

621

M’SILA

47

161

45

69

322

EL TARF

23

61

19

42

145

KHENCHLA

18

73

25

44

160

SOUK AHARS

28

67

21

32

148

MILA

45

129

36

90

301

REGION EST

936

1692

748

1351

4727

CHLEF

33

107

52

54

246

TLEMCEN

156

211

103

163

633

TIARET

36

93

43

48

220

SAIDA

24

46

19

31

120

S.B.ABBES

69

111

53

92

325

MOSTAGANEM

69

105

41

49

264

MASCARA

65

105

33

85

288

ORAN

250

283

170

275

978

TISSEMSILT

9

35

10

8

62

A.TEMOUCHENT

41

64

29

55

189

RELIZANE

38

87

39

50

214

REGION OUEST

790

1247

592

910

3539

LAGHOUAT

17

43

19

24

103

BISKRA

54

131

45

83

313

TAMANRASSET

1

7

2

9

19

OUARGLA

33

51

32

42

158

ILLIZI        

0

EL OUED

22

46

17

38

123

GHARDAIA

31

48

25

33

137

REGION SUD EST

158

326

140

229

853

ADRAR

4

10

3

12

29

BECHAR

18

15

9

16

58

EL BAYADH

7

24

9

16

56

TINDOUF    

1

1

2

NAAMA

22

20

13

19

74

REGION SUD OUEST

51

69

35

64

219

TOTAL

3508

5191

2901

3948

15548

 
Date de dernière mise à jour :
mercredi 16 janvier 2019
 
Indices
 
Messagerie