الديوان الوطني للإحصائيات
Office National des Statistiques
 
Statistiques Sociales
Formation professionnelle

 

Evolution des effectifs en formation professionnelle depuis 1990

Années Formation résidentielle Formation par apprentissage Formation en cours du soir Formation à distance
1990 97 619 85 283 400 30 800
1991 91 298 80 136 492 40 277
1992 101 364 81 266 4 284 41 500
1993 108 841 83 092 4 488 -
1994 120 552 97 939 4 414 -
1995 121 448 102 051 3 944 13 700
1996 128 338 104 223 5 465 13 321
1997 132 372 102 983 6 657 11 862
1998 139 783 103 828 9 482 11 284
1999 146 844 103 053 9 539 10 189
2000 162025 113141 14897 13 501

 

Evolution des effectifs des formateurs de 1997 à 2000

  1997 1998 1999 2000
PSEP* 1 914 1 163 1 863 1540
PEP* 7 494 7 402 7 690 7 762
Moniteurs 34 29 10 30
Total des formateurs 9 44 2 8 594 9 563 9 332

* PSEP : Professeur Spécialisé d’Enseignement Professionnel
* PEP : Professeur d’Enseignement Professionnel

Evolution des infrastructures de 1997 à 2000

  1997 1998 1999 2000
CFPA* : nombre 403 418 434 457
Capacités pédagogiques 128 508 135 091 138 863 154285
Capacités d’internat 19 571 20 009 21 512 21720
INFSP* : nombre 28 28 37 54
Capacités pédagogiques 13 175 12 835 18 585 27835
Capacités d’internat 5 378 5 234 6 025 6637
IFP* : nombre 6 6 6 6
Capacités pédagogiques 2 070 2 970 2 070 2070
Capacités d’internat 1 170 1 170 1 170 1104
Total 437 452 477 517
Capacités pédagogiques 143 753 150 896 159 518 184190
Capacités d’internat 26 119 26 413 28 707 29461
CFPA = Centre de Formation Professionnelle et d’Apprentissage
IFP = Institut de Formation Professionnelle
INFSP = Institut National Spécialisé de Formation Professionnelle 
 
Date de dernière mise à jour :
mercredi 16 janvier 2019
 
Indices
 
Messagerie