الديوان الوطني للإحصائيات
Office National des Statistiques
 
Statistiques Sociales
Infrastructure

Fondamental

  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Nombre de salles de classes utilisées (1er & 2ème cycles) 122 867 125 137  126 125 127 473 128 549
Nombre d’annexes d’écoles Fondamentales (1er & 2ème cycles) 16 186 16 482 16 714 16 899 17 041
Nombre d ’ Ecoles Fondamentales (3ème cycle) 3 414  3 526 3 650 3 740 3 844
Sections d’annexes d’écoles fondamentales (3eme cycle) 5 6 4 3 3

 

Secondaire

  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Lycées d’enseignement Général (LEG) 925 885 925 970 1 015
Lycées polyvalents 151 155 159 163 159
Technicums 246 249 246 248 244
TOTAL 1 259 1 289 1 330 1 381 1 423
Sections annexes des LEG 7 11 10 8 8

 

Supérieur M.E.S.R.S

  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Universités* 17 25 25 26 26
Centres Universitaires 13 14 14 13 13
I.N.E.S.  6 2 2 2 2
E.N.S. 3 3 3 3 3
E.N.S.E.T. 1 1 1 1 1
Ecoles & Instituts 12 10 10 10 10

 

I.N.E.S. (Institut national d’enseignement supérieur) - E.N.S (Ecole normale supérieure)
E.N.S.E.T
. (Ecole normale supérieure d’enseignement technique)
* Non compris l’université de la formation continue ( U.F.C ) 

 

Note importante : [1] Source : Ministère de la Formation Professionnelle

 
Date de dernière mise à jour :
lundi 21 janvier 2019
 
Indices
 
Messagerie