الديوان الوطني للإحصائيات
Office National des Statistiques
 
Statistiques Sociales
Population âgée de 10 ans et plus des ménages ordinaires et collectifs analphabète et taux d’analphabétisme -Par wilaya-
  Population analphabète Taux analphabétisme Population 10 ans et plus
ADRAR 78284 35,75% 218996
CHLEF 269511 41,79% 644984
LAGHOUAT 90985 39,12% 232605
OUM EL BOUAGHI 129726 33,16% 391260
BATNA 237691 33,10% 718154
BEJAIA 219862 32,28% 681207
BISKRA 140487 33,58% 418306
BECHAR 36043 20,96% 171980
BLIDA 153834 25,11% 612547
BOUIRA 160560 32,98% 486860
TAMANRASSET 41295 43,72% 94464
TEBESSA 156788 38,43% 407996
TLEMCEN 206666 30,62% 675022
TIARET 220481 40,45% 545096
TIZI OUZOU 263103 29,06% 905326
GVT GRAND ALGER 390160 18,67% 2090255
DJELFA 296736 54,04% 549152
JIJEL 128301 29,83% 430073
SETIF 313684 31,76% 987610
SAIDA 79861 36,61% 218123
SKIKDA 180896 29,79% 607331
SIDI BEL ABBES 112635 26,69% 422021
ANNABA 88002 19,51% 450978
GUELMA 103816 30,55% 339811
CONSTANTINE 136722 21,45% 637506
MEDEA 256357 42,13% 608475
MOSTAGANEM 192185 39,53% 486138
M SILA 224151 38,49% 582393
MASCARA 190967 36,03% 529965
OUARGLA 88547 28,04% 315840
ORAN 196651 20,24% 971629
EL BAYADH 47942 38,01% 126114
ILLIZI 9601 40,29% 23827
B.B.ARRERIDJ 133419 32,23% 413981
BOUMERDES 142769 27,96% 510587
EL TARF 80781 28,96% 278983
TINDOUF 6490 32,81% 19778
TISSEMSILT 88672 45,11% 196572
EL OUED 104781 30,06% 348534
KHENCHELA 102819 41,88% 245536
SOUK AHRAS 100767 35,05% 287456
TIPAZA 121306 30,74% 394562
MILA 169522 33,81% 501468
AIN DEFLA 213213 43,08% 494932
NAAMA 30868 31,60% 97686
AIN TEMOUCHENT 70411 26,53% 265417
GHARDAIA 59669 27,10% 220142
RELIZANE 206811 42,29% 489019

Total

7074827 31,66% 22346699
 
Date de dernière mise à jour :
lundi 19 août 2019
 
Indices
 
Messagerie